Pozvánka Vytlačiť
Užívateľské hodnotenie: / 0
NajhoršíNajlepší 
Samospráva obce - Obecné zastupiteľstvo
Napísal Róbert Bujna   
Streda, 16 September 2015 09:46

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

3.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kuchyňa,

ktoré sa uskutoční dňa 23.9.2015 (streda) o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kuchyni

PROGRAM:

1. Otvorenie zasadania

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola uznesení

4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

5. Odpredaj akcií Prima banka, a.s.

6. Budova bývalých detských jasieľ

7. Zmena rozpočtu č.2/2015

8. Čerpanie rezervného fondu

9. VZN 2/2012 – protest prokurátora

10. Prevádzkovateľ lekárne – informácia

11. Spáva o výbere daní a poplatkov

12. ZaD ÚPD Kuchyňa

13. KOZ

14. Rôzne

15. Diskusia

16. Záver

Podklady k prerokovaným bodom sú k dispozícii na OcÚ.

 

Róbert Bujna

starosta obce

 

Posledná zmena na Streda, 16 September 2015 09:48