Pozvánka Vytlačiť
Užívateľské hodnotenie: / 0
NajhoršíNajlepší 
Samospráva obce - Obecné zastupiteľstvo
Napísal Róbert Bujna   
Pondelok, 22 Jún 2015 10:27

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

2.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kuchyňa,

ktoré sa uskutoční dňa 24.6.2015 (streda) o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kuchyni

PROGRAM:

1. Otvorenie zasadania

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola uznesení

4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

5. Správa HK k záverečnému účtu

6. Záverečný účet obce za rok 2014

7. Voľba hlavného kontrolóra

8. Správa o výsledkoch auditu za rok 2014

9. Zmena rozpočtu č.1/2015

10. Čerpanie rezervného fondu

11. Zdravotné stredisko - oprava strechy, prevádzkovateľ lekárne – informácia

12. Spáva o výbere daní a poplatkov

13. ZaD ÚPD Kuchyňa

14. LOS 2015

15. Plán činnosti KOZ

16. KOZ

17. Rôzne

18. Diskusia

19. Záver

Podklady k prerokovaným bodom sú k dispozícii na OcÚ.

 

Róbert Bujna

starosta obce