Pozvánka Vytlačiť
Užívateľské hodnotenie: / 2
NajhoršíNajlepší 
Samospráva obce - Obecné zastupiteľstvo
Napísal Róbert Bujna   
Utorok, 17 Marec 2015 08:54

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

1. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

obce Kuchyňa,

ktoré sa uskutoční dňa 18.3.2015 (streda) o 19,00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Kuchyni

PROGRAM:

1. Otvorenie zasadania

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola uznesení

4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

5. Hlavný kontrolór, výberové konanie

6. Zdravotné stredisko - oprava strechy, prevádzkovateľ lekárne

7. Voľba členov Rady školy

8. Požiarny štatút

9. Dotácie miestnym organizáciám

10. Dotácie CVČ Malacky a ZÚŠ Jablonové

11. Projekt Bobria hrádza

12. Miestny rozhlas – rozšírenie

13. Kultúrne centrum – drobné stavebné úpravy

14. Predaj akcií Prima banky – ponuka

15. Voľba predsedov KOZ a doplnenie členov KOZ

16. LOS 2015

17. KOZ

18. Rôzne

19. Diskusia

20. Záver

 

Podklady k prerokovaným bodom sú k dispozícii na OcÚ.

 

 

 

Róbert Bujna

starosta obce

 

Posledná zmena na Utorok, 17 Marec 2015 08:58