logo

.
Sobota, 26 September 2020    

Hlavné menu

Samospráva 2013≤

 

Info menu

Prihlásenie

Prihlásením získate: bezplatné zasielanie noviniek a vstup do obecného fóra.Počítadlo prístupov

TOPlist


Miestny spolok červeného kríža
Plán činnosti na rok 2015 Vytlačiť E-mail
Organizácie v obci - Miestny spolok červeného kríža
Napísal Róbert Bujna   
Streda, 06 Máj 2015 09:58

Plán činnosti na rok 2015

1. Zorganizovať minimálne jedenkrát ročne členskú schôdzu, kde budú členovia ČK oboznámení s prácou celej organizácie. 1.3.2015práca k

2. Zorganizovať pravidelný odber krvi v našej obci 3 krát ročne, február, jún, október

v termínoch 26.2.2015, 25.6.2015, 29.10.2015práca

3. Zorganizovať brigádu v ( priebehu roka, podľa počasia ) na cintoríne a v dome smútku

po dohode s OÚ o odvoze odpadového materiálu.práca

4. Zorganizovať jednodňový zájazd na termálne kúpalisko – Veľký Meder v termíne 28.6.2015jablkopráca

5. Zorganizovať akciu ,, Úcta k starším a osamelým spoluobčanom - termín december.ablkoHruškapráca

6. Pokračovať v posielaní blahoprajných pozdravov našich jubilujúcim členom.práca

7. Zasadanie výborovej členskej rady v priebehu oka podľa potreby, hlavne v čase príprav naplánovaných akcií.

Zodpovedný výbor MS – SČK Kuchyňa

Vypracovala predsedníčka MS – SČK

Oľga Jánošová

 

 
NÁVRH UZNESENIA Z VČS MS SČK V KUCHYNI – 01.03.2015 Vytlačiť E-mail
Organizácie v obci - Miestny spolok červeného kríža
Napísal Róbert Bujna   
Streda, 06 Máj 2015 09:57

NÁVRH UZNESENIA Z VČS MS SČK V KUCHYNI –

01.03.2015.

Členská schôdza:


1. Prejednala všetky body programu.

2. Berie na vedomie :

a. Správu o činnosti MS SČK v Kuchyni za rok 2014.

b. Správu o hospodárení MS SČK v Kuchyni za rok 2014

3. Súhlasí s predloženým návrhom plánu práce MS SČK v Kuchyni na rok 2015.

4. Navrhuje:

- zvýšiť členský príspevok na rok 2016 z doterajšej sumy 2,- Eurá na 3,- Eurá / rok

- podľa stavu financií zorganizovať 1x v roku návštevu divadelného predstavenia /Bratislava, Stupava, Rohožník alebo v inom meste – podľa ponuky/

V Kuchyni 03.03.2015

Členovia komisie: Jozef Ambra

Mária Palková

Anna Šturdzíková

 
ŠTATISTIKA MS SČK KUCHYŇA ku dňu 01.03.2015. Vytlačiť E-mail
Organizácie v obci - Miestny spolok červeného kríža
Napísal Róbert Bujna   
Streda, 06 Máj 2015 09:56

ŠTATISTIKA MS SČK KUCHYŇA ku dňu 01.03.2015

MS SČK v Kuchyni má k dnešnému dňu 164 členov – tak ako to uvádzame na prezenčnej listine. V porovnaní s minulým rokom je to o troch členov viac .

Hoci podmienkou pre členstvo v našom spolku nie je byť darcom krvi, väčšina našich členov darcami krvi sú – z celkového počtu 164 je len 50 členov , ktorí darcami krvi nie sú. Medzi darcami máme ocenených plaketami Mudr. Jánom Jánskym, ktoré sa udeľujú za bezpríspevkové darcovstvo - za nasledujúce odbery :

10x – bronzová plaketa pre ženy aj mužov

20x – strieborná plaketa pre ženy aj mužov

30x - zlatá plaketa pre ženy

40x – zlatá plaketa pre mužov

60x – diamantová plaketa pre ženy

80x – diamantová plaketa pre mužov.

 

V našom spolku máme 23 darcov, ktorí sú držiteľmi bronzovej plakety,

13 darcov, ktorí sú držiteľmi striebornej plakety,

12 -//- -//- zlatej -//-

2 darcov, diamantovej -//-

V porovnaní s minulým rokom – máme o 1 člena – držiteľa zlatej plakety viac.

 

Prioritou našej práce ostáva aj naďalej bezpríspevkový odber krvi. Aj v  uplynulom roku 2014 sme uskutočnili 3x odber krvi a to v nasledujúcich termínoch :

- 03.03. –odberu sa zúčastnilo 40 darcov – z tohto počtu boli 2 prvodarcovia / K. Dojčánová a Kl. Baričičová /

 

- 25.06. – odberu sa zúčastnilo 34 darcov – z tohto počtu boli tiež 2 prvodarcovia / D. Mrňa a Z. Vnenčáková /

 

- 30.10. – odberu sa zúčastnilo 32 darcov aj tu sme mali 2 prvodarcov / J. Osuská a M. Vinceková/

 

Posledný odber sa uskutočnil vo štvrtok 26.2. a napriek chrípkovému obdobiu sa ho zúčastnilo 31 darcov. Z tohto počtu bolo 5 prvodarcov / A. Zafčíková, J. Baďurová, J. Kovár, D. Nebehajová a P. Mikulášek /. Pracovníci MOJ organizátorkám veľmi ďakovali  za hojnú účasť a za perfektne zorganizovaný odber.

Výbor MS aj touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa odberov zúčastňujú a veríme, že v tejto krásnej a nezištnej aktivite budú aj naďalej pokračovať a že naša základňa sa bude rozširovať.

 

V Kuchyni 01.03.2015 Zapísala Margita Šťastná

Tajomníčka MS SČK v KUCHYNI

 
ŠTATISTIKA MS SČK KUCHYŇA ku dňu 01.03.2015. Vytlačiť E-mail
Organizácie v obci - Miestny spolok červeného kríža
Napísal Róbert Bujna   
Streda, 06 Máj 2015 09:56

ŠTATISTIKA MS SČK KUCHYŇA ku dňu 01.03.2015

MS SČK v Kuchyni má k dnešnému dňu 164 členov – tak ako to uvádzame na prezenčnej listine. V porovnaní s minulým rokom je to o troch členov viac .

Hoci podmienkou pre členstvo v našom spolku nie je byť darcom krvi, väčšina našich členov darcami krvi sú – z celkového počtu 164 je len 50 členov , ktorí darcami krvi nie sú. Medzi darcami máme ocenených plaketami Mudr. Jánom Jánskym, ktoré sa udeľujú za bezpríspevkové darcovstvo - za nasledujúce odbery :

10x – bronzová plaketa pre ženy aj mužov

20x – strieborná plaketa pre ženy aj mužov

30x - zlatá plaketa pre ženy

40x – zlatá plaketa pre mužov

60x – diamantová plaketa pre ženy

80x – diamantová plaketa pre mužov.

 

V našom spolku máme 23 darcov, ktorí sú držiteľmi bronzovej plakety,

13 darcov, ktorí sú držiteľmi striebornej plakety,

12 -//- -//- zlatej -//-

2 darcov, diamantovej -//-

V porovnaní s minulým rokom – máme o 1 člena – držiteľa zlatej plakety viac.

 

Prioritou našej práce ostáva aj naďalej bezpríspevkový odber krvi. Aj v  uplynulom roku 2014 sme uskutočnili 3x odber krvi a to v nasledujúcich termínoch :

- 03.03. –odberu sa zúčastnilo 40 darcov – z tohto počtu boli 2 prvodarcovia / K. Dojčánová a Kl. Baričičová /

 

- 25.06. – odberu sa zúčastnilo 34 darcov – z tohto počtu boli tiež 2 prvodarcovia / D. Mrňa a Z. Vnenčáková /

 

- 30.10. – odberu sa zúčastnilo 32 darcov aj tu sme mali 2 prvodarcov / J. Osuská a M. Vinceková/

 

Posledný odber sa uskutočnil vo štvrtok 26.2. a napriek chrípkovému obdobiu sa ho zúčastnilo 31 darcov. Z tohto počtu bolo 5 prvodarcov / A. Zafčíková, J. Baďurová, J. Kovár, D. Nebehajová a P. Mikulášek /. Pracovníci MOJ organizátorkám veľmi ďakovali  za hojnú účasť a za perfektne zorganizovaný odber.

Výbor MS aj touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa odberov zúčastňujú a veríme, že v tejto krásnej a nezištnej aktivite budú aj naďalej pokračovať a že naša základňa sa bude rozširovať.

 

V Kuchyni 01.03.2015 Zapísala Margita Šťastná

Tajomníčka MS SČK v KUCHYNI

 
Správa o činnosti za rok 2014 Vytlačiť E-mail
Organizácie v obci - Miestny spolok červeného kríža
Napísal Róbert Bujna   
Streda, 06 Máj 2015 09:55

Správa o činnosti za rok 2014

Výborová rada a členovia ČK sa stretávali počas roka podľa potreby.

Naša aktivita rozširovať základňu ČK o nových členov a zároveň bezplatných darcov krvi sám darí vďaka pravidelnému odberu krvi v našej dedine. Už viac rokov odber prebieha v mesiacoch –február, jún, október, kde sa vždy tešíme vo vysokom počte dobrovoľných darcov. Sbližšími informáciami o bezplatnom darovaní krvi v našej obci vás oboznámi v diskusnom príspevku pani Gitka Šťastná.

Z uznesenia návrhovej komisie nám vyplynulo zorganizovať brigádu v okolí bývalej MŠ a kostola v období pred Veľkou nocou. Brigáda ba vyčistenie tohto priestoru sa uskutočnila 5.4.2014. Prišlo málo brigádnikov, ale tým, že sme si vopred zabezpečili odvoz nahromadeného odpadu a po brigáde bol následne v kontajneri pánom M. Kumpánom odvezený, brigáda mala viditeľný efekt.

Brigádu pri kríži v Cárovej uličke v priebehu celého roka podľa potreby si organizujú členovia ČK. I touto cestou všetkým, ktorí venujú svoj voľný čas na úpravu okolia patrí poďakovanie. 25.4. 2014 na sviatok Sv. Marka sa pri tomto kríži mala slúžiť sv. omša. Z dôvodu zlého počasia sme obetné dary priniesli do kostola, kde sa omša konala a po omši sme išli v sprievode ku krížu.

Ako po iné roky i v roku 2014 sme zorganizovali jednodňový zájazd na termálne kúpalisko Veľký Meder. O návšteve termálneho kúpaliska je stále záujem, z toho dôvodu akciu budeme opakovať i po nasledovné roky.

Od OÚ sme dostali príspevok 100 €, ktorí sme i s inými financiami použili na zabezpečenie dopravy na divadelné predstavenie v Bratislave dňa 12.11.2014.

V predvianočnom období p. M. Mrňová členka výboru spolu s pracovníkmi OU navštívili našich spoluobčanov v Domove dôchodcov v Stupave, kde im bola odovzdaná malá pozornosť od ČK v podobe darčekového balíčka.

V roku 2014 sme pokračovali s akciou ,, Úcta k starším ,, Navštívili sme 4 jednotlivcov a 3 rodiny – manželské páry.

V priebehu celého roka,pokračovalapani Gitka Šťastná v posielaní blahoprajných pozdravov našim jubilujúcim členom MS - SČK.

Možno, že nie všetky akcie, ktoré sme pre Vás pripravili, boli úspešné, ale ja pevne verím, že s Vašou spoluprácou a dobrými nápadmi to v budúcnosti zvládneme.

Týmto Vám ďakujem za pozornosť, prajem Vám veľa zdravia, šťastia a teším sa na ďalšiu spoluprácu v roku 2015.

Predseda ČK Oľga Jánošová

 

Posledná zmena na Streda, 06 Máj 2015 09:56
 
« ZačiatokPredošlý12NasledujúcaKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Oznamy rozhlasu

Oznam miestneho rozhlasu

 

Oznamy zo dňa 29.09.2015: 

  Vývoz plastových fliaš sa uskutoční vo štvrtok 1. októbra.

Postláčané flaše v zaviazaných vreciach je potrebné vyložiť pred dom.

  * Detská lekárka MUDr. Sláviková bude v piatok 02.10.2015 ordinovať len v ambulancii v Malackách.

  * Našiel sa mladý psík - Yorkshir, majiteľ si ho môže vyzdvihnúť u p. Lenky Petríkovej na čísle domu 644. 

  *  Centrum kultúry Lozorno pripravuje na termín od októbra KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV pre začiatočníkov.

  (Máte možnosť sa naučiť pekne tancovať alebo vylepšiť svoje tanečné schopnosti v takých tancoch ako sú: anglický valčík, viedenský valčík, foxtrot, tango, polka, čača, džajf, blues, salsa a iné.)

 Kurzom vás budú sprevádzať učitelia spoločenských tancov z tanečnej školy ASTRA.Stretávať sa budete raz do týždňa.

Prvá hodina je vo štvrtok 1. októbra 2015 o 18:30 h. v sále CK Lozorno.

Viac informácii nájdete na webovej stránke obce Lozorna.

 

 

Facebook

 

Nezabudnite !

Dnes je : Edita
Zajtra : Cyprián

Reklama

 

 

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
bottom