logo

.
Utorok, 25 Február 2020    

Hlavné menu

Samospráva 2013≤

 

Info menu

Prihlásenie

Prihlásením získate: bezplatné zasielanie noviniek a vstup do obecného fóra.Počítadlo prístupov

TOPlist


Návrh VZN o dodržiavaní verejného poriadku Vytlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
NajhoršíNajlepší 
Samospráva obce - VZN
Napísal Róbert Bujna   
Utorok, 03 November 2009 10:17
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kuchyňa č. 5/09o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v čase zimnej údržby
  Obecné zastupiteľstvo v Kuchyni pri svojej samosprávnej pôsobnosti v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g), v súlade s § 3 ods. 3 písm. b), c) a v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. f), g), h) a n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia :

§ 1Základné zásadyDodržiavanie verejného poriadku a verejnej čistoty v obci je základným predpokladom ochrany a zveľaďovania životného prostredia a kvality susedského a občianskeho spolunažívania v obci.

§ 2Predmet úpravyPredmetom úpravy podľa tohto VZN je určenie podmienok a zásad starostlivosti pri dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty na území obce Kuchyňa v čase zimnej údržby.

§ 3Základné pojmyPre účely tohto VZN sa rozumie:1.      verejným priestranstvom sú všetky miesta, priestory a plochy na území obce, ktoré slúžia verejnému užívaniu. Sú to najmä komunikácie, cesty, námestia, chodníky, parkoviská, odstavné plochy, verejné plochy zelene, parky, lesy, záhrady, územia, ktoré slúžia miestnej doprave alebo inému verejnému užívaniu a pod.,2.      užívaním verejného priestranstva je využívanie priestorov verejných priestranstiev obyvateľmi obce ako aj inými osobami obvyklým spôsobom,3.      miestom verejnosti prístupným je miesto vo vlastníctve obce alebo vo vlastníctve inej právnickej alebo fyzickej osoby prístupné pre verejné užívanie tretím osobám,4.      miestne komunikácie sú najmä cesty, ulice, námestia, chodníky, parkoviská, odstavné plochy, lávky, mosty, verejné priechody, verejné schodištia5.      spevnenými plochami verejného priestranstva sú plochy, na ktorých je vykonaná taká povrchová úprava, ktorej výsledkom je najmä iný ako zemitý alebo trávnatý povrch,6.      priľahlými pozemkami sa rozumejú oplotené záhrady a stavby, najmä oplotenia, prístrešky a oplotené nádvoria, ktoré sa nachádzajú na pozemku patriacom k domu, ktoré sa užívajú so spoločnými časťami domu a príslušenstvom domu určenými na spoločné užívanie slúžiace výlučne tomuto domu7.      trvalo primeraným upratovaním a udržiavaním čistoty a poriadku sa rozumie pravidelný výkon činností, ktorých účelom je zbavenie vymedzeného priestoru nečistôt a iných závad, v čase zimnej údržby najmä očistením od snehu a ľadu, resp. iného odpadu a zabráneniu vzniku, resp. odstránenie následkov iného možného nebezpečenstva na živote, zdraví alebo majetku osôb majúcom pôvod v zimnom období. 

§ 4Spevnené plochy1.      Obec zodpovedá za údržbu a čistotu spevnených plôch, ktoré sú zaradené do siete       miestnych komunikácií. 2.    Obec môže touto činnosťou poveriť inú osobu (správcu) formou osobitnej zmluvy. 

§ 5Miestne komunikácie – cesty1.        Obec zodpovedá za údržbu, čistotu a zjazdnosť miestnych komunikácií a za pravidelné čistenie prejazdných úsekov ciest.2.        Obec môže týmito činnosťami poveriť a výkon správy previesť na iný subjekt (správcu) formou osobitnej zmluvy.3.        Údržbou, udržiavaním čistoty a zjazdnosti miestnych komunikácií v čase zimnej údržby sa rozumie najmä odstraňovanie snehu a poľadovice a s tým súvisiace čistenie kanalizačných a uličných (dažďových) vpustí.4.        Obec (resp. správca) je povinná bez prieťahov odstraňovať vady v zjazdnosti miestnych komunikácií a v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest, ako aj vady v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov.5.        Obec môže vydať harmonogram, ktorým určí rozsah, spôsob a frekvenciu úkonov vyplývajúcich zo zimnej údržby a zabezpečenia zjazdnosti miestnych komunikácií. §

6Miestne komunikácie – chodníky1.        Za údržbu, čistotu a schodnosť chodníkov zodpovedá :a)      obec, ktorá môže týmito činnosťami poveriť a výkon správy previesť na iný subjekt (správcu) formou osobitnej zmluvy, alebo zabezpečiť dodávateľsky prostredníctvom iných osôb,b)      iné fyzické a právnické osoby, ktorým uvedené vyplýva z vlastníckeho práva, práva užívania alebo správy.2.        Údržbou, udržiavaním čistoty a schodnosti chodníkov sa v čase zimnej údržby rozumie najmä odstraňovanie blata, snehu, poľadovice a iných nečistôt brániacich ich riadnemu užívaniu.3.        Čistenie sa vykonáva po celej šírke a dĺžke chodníka, pričom musí byť vykonávané tak, aby chodci boli čo najmenej obťažovaní.4.        Hlavné čistenie sa vykonáva v čase od 7,00 hod. a končí pred 12,00 hod., pričom musí byť vykonané včas a riadne. Ak je to nutné, treba chodník čistiť aj viackrát opakovane v priebehu dňa 5.        Na území obce sa zakazuje zhŕňať sneh a ľad do vozovky. 

§ 7Zimná údržba chodníkov1.      V zimnom období musí byť sneh odstránený z chodníkov v celej šírke chodníka, pri širších chodníkoch pás široký minimálne 1 meter a priľahlých schodíšť.2.      Poľadovica musí byť odstránená čo najskôr po jej vytvorení, najmä včasným posypaním hmotami a materiálom, ktoré zdrsnejú alebo odstraňujú námrazu, a to po celej určenej šírke. Za zabezpečenie posypových hmôt zodpovedá povinná osoba (vlastník, správca, užívateľ).3.      Pri opakujúcej sa poľadovici alebo ďalšom zasnežení treba čistenie chodníkov podľa potreby opakovať viackrát bez zbytočného odkladu.4.      V zimnom období sa musí sneh zhŕňať z chodníkov na okraj vozovky tak, aby bol zabezpečený prechod cez ulicu, prístup do domov a k inžinierskym sieťam (kanalizácia, vodovod, plyn a pod.) a k stanovištiam smetných nádob.5.      Obec môže schváliť plán zimnej údržby na príslušné obdobie, ktorý je záväzný. 

§ 8Osobitné povinnosti vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností1.      Právnické a fyzické osoby, ktoré majú vo vlastníctve, správe alebo inom užívaní bytový fond alebo iný nehnuteľný majetok, ako aj majetok rodinných domov a priľahlých pozemkov, sú povinní zabezpečiť, aby miesta verejnosti prístupné boli riadne, včas a v potrebnom rozsahu udržiavané a vyčistené.2.      Právnické a fyzické osoby, ktoré majú vo vlastníctve, správe alebo inom užívaní objekty obchodov alebo iných prevádzok poskytujúcich služby, sú povinní zabezpečiť, aby miesta verejnosti prístupné boli riadne, včas a v potrebnom rozsahu udržiavané a vyčistené, a to aj mimo času ich prevádzky.3.      Vlastníci (správcovia, užívatelia) nehnuteľností sú ďalej povinní:a)      trvalo primerane udržiavať a upratovať priľahlé dvory, vnútroblokové priestranstvá, záhrady a iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, najmä odstraňovať následky spôsobené v zimnom období,b)      trvalo primerane udržiavať a upravovať konáre stromov, kríkov a iných rastlín vyčnievajúcich na chodníky, cesty a ulice tak, aby neprekážali chodcom a nenarúšali bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a predchádzať tak možnému ohrozeniu života a zdravia pádom snehu a pod.4.      Na zabezpečenie údržby a čistoty a na osobitosti zimnej údržby sa primerane použijú ustanovenia tohto VZN.5.      Zabezpečenie údržby a čistoty môže vlastník (správca, užívateľ) zveriť aj inej fyzickej alebo právnickej osobe k tomu spôsobilej a oprávnenej. 

§ 9Kontrolná činnosťKontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú :a)      starosta obce,b)      poslanci obecného zastupiteľstva,c)      hlavný kontrolór obce,d)     obecný úrad – poverení zamestnanci. 

§ 10Sankcie

1.      Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

2.      Za porušenie tohto VZN možno v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 33,- EUR.

3.      Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže starosta obce v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6.638,- EUR.

 

§ 11Záverečné ustanoveniaObecné zastupiteľstvo v Kuchyni sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 13.11.2009 uznesením č. 4/09 a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu v Kuchyni.                                                                                                             

 

Róbert Bujna                                                                                                         

starosta obce 

Vyvesené: 28.10.2009  

Schválené:  

Zvesené:

Posledná zmena na Utorok, 03 November 2009 10:30
 

Oznamy rozhlasu

Oznam miestneho rozhlasu

 

Oznamy zo dňa 29.09.2015: 

  Vývoz plastových fliaš sa uskutoční vo štvrtok 1. októbra.

Postláčané flaše v zaviazaných vreciach je potrebné vyložiť pred dom.

  * Detská lekárka MUDr. Sláviková bude v piatok 02.10.2015 ordinovať len v ambulancii v Malackách.

  * Našiel sa mladý psík - Yorkshir, majiteľ si ho môže vyzdvihnúť u p. Lenky Petríkovej na čísle domu 644. 

  *  Centrum kultúry Lozorno pripravuje na termín od októbra KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV pre začiatočníkov.

  (Máte možnosť sa naučiť pekne tancovať alebo vylepšiť svoje tanečné schopnosti v takých tancoch ako sú: anglický valčík, viedenský valčík, foxtrot, tango, polka, čača, džajf, blues, salsa a iné.)

 Kurzom vás budú sprevádzať učitelia spoločenských tancov z tanečnej školy ASTRA.Stretávať sa budete raz do týždňa.

Prvá hodina je vo štvrtok 1. októbra 2015 o 18:30 h. v sále CK Lozorno.

Viac informácii nájdete na webovej stránke obce Lozorna.

 

 

Facebook

 

Nezabudnite !

Dnes je : Frederik(a)
Zajtra : Viktor

Reklama

 

 

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
bottom