logo

.
Utorok, 25 Február 2020    

Hlavné menu

Samospráva 2013≤

 

Info menu

Prihlásenie

Prihlásením získate: bezplatné zasielanie noviniek a vstup do obecného fóra.Počítadlo prístupov

TOPlist


OVS - návrh nájomnej zmluvy Vytlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 3
NajhoršíNajlepší 
Aktuality - OVS
Napísal Róbert Bujna   
Streda, 02 Júl 2014 07:56

NÁVRH

NÁJOMNÁ ZMLUVA NA POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU

uzatvorená podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesného podniku a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto:

 

 

 

Článok I.

Účastníci zmluvy

1. Prenajímateľ: Obec Kuchyňa

Sídlo: Obecný úrad Kuchyňa č. 220, 900 52 Kuchyňa, SR

IČO:  00 304 875

Zastúpený: starostom obce Róbertom Bujnom

IBAN:  SK43 5600 0000 0032 0473 1001

/ďalej len ako “prenajímateľ“/

2. Nájomca:

Sídlo:

IČO:

DIČ / IČ DPH:

Zastúpený

Zapísaný (PO): V Obchodnom registri Okresného súdu: Oddiel , Vložka č.:

IBAN:

/ďalej len ako “nájomca“/

Článok II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto nájomnej zmluvy je prenájom poľnohospodárskej pôdy nachádzajúcej sa v kat. území Kuchyňa, okres Kuchyňa, obec Kuchyňa podľa nasledovného rozpisu (ďalej len predmet nájmu):

 

Por. číslo

Parcelné číslo

Výmera

v m2

Druh pozemku

Umiest. pozemku

orná pôda/m2

trvalé trávnaté porasty/m2

PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 875, spoluvlastnícky podiel 1/1

1.

1066/2

1313

Orná pôda

2

1313

2.

2279

12833

Orná pôda

2

12833

3.

2375/100

9363

Orná pôda

1

9363

4.

2375/200

1006

Orná pôda

1

1006

5.

4087

291

Orná pôda

2

291

6.

7531

19185

Orná pôda

2

19185

7.

8833

24604

Orná pôda

2

24604

8.

1066/1

1457

Trvalé trávne porasty

2

1457

9.

1775

79644

Trvalé trávne porasty

2

79644

10.

2274

188

Trvalé trávne porasty

2

188

11.

2336/101

1250

Trvalé trávne porasty

2

1250

12.

2337/1

351

Trvalé trávne porasty

2

351

13.

2647

129

Trvalé trávne porasty

2

129

14.

4086/1

504

Trvalé trávne porasty

2

504

15.

4086/2

691

Trvalé trávne porasty

2

691

16.

4091

611

Trvalé trávne porasty

2

611

17.

8832

13700

Trvalé trávne porasty

2

13700

18.

9247

7819

Trvalé trávne porasty

2

7819

19.

9314

7423

Trvalé trávne porasty

2

7423

20.

9416/1

3215

Trvalé trávne porasty

2

3215

21.

10866/1

773

Trvalé trávne porasty

2

773

22.

10971

288

Trvalé trávne porasty

2

288

SPOLU

186 638

68 595

118 043

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 276, spoluvlastnícky podiel 4/8

1.

4102/102

41

orná pôda

1

20

2.

4102/202

420

orná pôda

2

210

SPOLU

461

230

0

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č.445, spoluvlastnícky podiel 2/120

1.

574/2

24

orná pôda

1

0,4

2.

557

621

orná pôda

1

10,0

SPOLU

645

10,4

0

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 488, spoluvlastnícky podiel 1/2

1.

2015

2895

orná pôda

2

1448

SPOLU

2895

1448

0

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 619, spoluvlastnícky podiel 1/2

1.

2440/100

132

orná pôda

1

66

2.

2440/200

1894

orná pôda

2

947

SPOLU

2026

1013

0

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 2184, spoluvlastnícky podiel ½

1.

713/2

392

Orná pôda

2

196

2.

10341

575

Trvalé trávne porasty

2

287,5

SPOLU

967

196

287,5

SPOLU ZA VŠETKY LV

71 492

118 331

 

2. Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu predmet nájmu podľa bodu 1. tohto článku zmluvy o celkovej výmere 189 823 m2.

Článok III.

Účel nájmu

1. Predmet nájmu bude slúžiť na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, primerane druhu pozemku a v súlade s osobitnými predpismi.

2. Predmet nájmu bol nájomcom obhliadnutý a nájomca prehlasuje, že mu je známy stav predmetu nájmu a zároveň potvrdzuje, že predmet nájmu je v stave spôsobilom na dojednaný účel nájmu.

Článok IV.

Nájomné a spôsob jeho platenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ročné nájomné za predmet nájmu je vo výške ............. € slovom: ........................................... eur).

2. Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné nasledovne:

Ø nájom za prvé tri roky nájmu vopred spolu vo výške ................ € v deň podpisu tejto zmluvy,

Ø nájom za ďalšie roky vopred, vždy k výročiu podpisu tejto zmluvy.

3. Nájomca je povinný platiť nájomné na účet prenajímateľa, uvedený v Článku I., bod 1. tejto zmluvy alebo v hotovosti do pokladne OcÚ.

Článok V.

Doba nájmu

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.10.2014 do 30.09.2019, s možnosťou predĺženia zmluvy na ďalšie obdobie.

Článok VI.

Podmienky nájmu

1. Nájomca je povinný predmet nájmu využívať riadnym spôsobom na poľnohospodárske účely, a to primerane druhu pozemku a v súlade s osobitnými predpismi, zachovať jeho úrodnosť a udržiavať ho v riadnom užívateľskom stave. Obvyklé náklady spojené s týmto užívaním znáša nájomca.

2. Nájomca je povinný využívať všetky právne prostriedky na ochranu pozemku a dbať, aby nedošlo k poškodeniu predmetu nájmu, zmenšeniu alebo strate produkčnej schopnosti, alebo jeho mimoprodukčných funkcií z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

3. Nájomca je pri využívaní predmetu nájmu povinný dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu prírody a krajiny a životného prostredia.

4. Nájomca je povinný prenajímateľovi umožniť kontrolu dodržiavania podmienok tejto zmluvy a na požiadanie prenajímateľa umožniť mu vstup na predmet nájmu.

5. Nájomca môže zmeniť druh predmetu nájmu v súlade s osobitnými predpismi, ktoré upravujú zmeny druhu pozemku alebo vykonať inú zmenu predmetu nájmu len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa, vydaným na základe písomnej žiadosti nájomcu.

6. Nájomca môže predmet nájmu dať do podnájmu alebo výpožičky tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa, vydaným na základe písomnej žiadosti nájomcu. V žiadosti je nájomca povinný uviesť spôsob (účel) a čas podnájmu alebo výpožičky.

7. Nájomca je povinný dodržiavať podmienky, ktoré mu prenajímateľ v písomne udelenom súhlase (ods.6) stanoví, aj keď na základe tohto súhlasu nedôjde ku zmene ustanovení tejto zmluvy dodatkom. V prípade, že nájomca neplní podmienky stanovené v uvedenom súhlase, je to dôvod na zrušenie podnájmu alebo výpožičky kedykoľvek počas doby trvania podnájmu alebo výpožičky.

8. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť prenajímateľovi každú zmenu, ku ktorej došlo po uzatvorení nájomnej zmluvy a ktorá sa týka identifikácie nájomcu (napr. názvu, sídla, bankového spojenia a pod.).

9. Nájomca ja povinný nedopustiť na predmete nájmu vznik skládky odpadu a ak napriek tomu tam skládka vznikne, je povinný ju odstrániť na vlastné náklady.

10. Nájomca je povinný pri skončení nájomného vzťahu odovzdať prenajímateľovi predmet nájmu v riadnom stave na ďalšie obhospodarovanie.

11. Nájomca je povinný platiť správcovi dane (obci) daň z nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

12. Prenajímateľ je povinný oznámiť nájomcovi údaje o jemu známych vecných bremenách alebo iných obmedzeniach zaťažujúcich predmet nájmu.

Článok VII.

Skončenie nájmu

1. Nájom sa končí:

a) dohodou zmluvných strán,

b) výpoveďou prenajímateľa alebo nájomcu podľa bodu 3 a 4 tohto článku,

c) okamžitým odstúpením prenajímateľa podľa bodu 5 tohto článku.

2. Prenajímateľ aj nájomca môžu nájom vypovedať k 1. novembru kalendárneho roka. Výpovedná lehota je jeden rok.

3. Prenajímateľ môže zmluvu vypovedať z týchto dôvodov:

a) nájomca napriek výzve nezaplatil splatné nájomné ani do splatnosti ďalšieho nájomného,

b) nájomca nevyužíva predmet nájmu riadnym spôsobom na dohodnutý účel,

c) nájomca nereaguje na písomnosti prenajímateľa,

d) nájomca dal predmet nájmu do podnájmu alebo výpožičky bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa alebo v rozpore s týmto súhlasom, resp. ak nájomca (podnájomca) neplní podmienky stanovené v uvedenom písomnom súhlase.

4. Nájomca môže zmluvu vypovedať z týchto dôvodov:

a) ak prenajímateľ urobil na predmete nájmu úpravy, ktoré podstatným spôsobom obmedzujú jeho užívanie na účel, na ktorý je prenajatý.

5. Prenajímateľ je oprávnený od tejto zmluvy okamžite odstúpiť v prípade ak nájomca opakovane hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, pričom na porušovanie povinností bol písomne upozornený a súčasne bol upozornený na možnosť okamžitého odstúpenia od tejto zmluvy.

6. Ak dôjde k zrušeniu nájomnej zmluvy podľa bodu 1. tohto článku zmluvy, je nájomca povinný dňom, ktorým sa zmluva zrušuje, vypratať predmet nájmu a odovzdať ho prenajímateľovi, ak sa s prenajímateľom nedohodli inak. Za odovzdanie predmetu nájmu sa považuje aj písomné oznámenie nájomcu prenajímateľovi, že predmet nájmu, ktorý mal doposiaľ v nájme, mu odovzdáva. Oznámenie musí byť prenajímateľovi doručené najneskôr v deň, ktorým sa zmluva zrušuje.

Článok VIII.

Úroky a zmluvné pokuty

1. Ak je nájomca v omeškaní s platením nájomného alebo jeho jednotlivých splátok, prenajímateľ má právo aj povinnosť žiadať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžného nájomného za každý deň omeškania.

2. Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu, ak

a) užíva predmet nájmu alebo jeho časť na iný než dohodnutý účel alebo ak dal predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu alebo výpožičky tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa s výnimkou § 12a a zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov alebo zmenil druh predmetu nájmu bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa vo výške 50 % ročného nájomného,

b) dňom skončenia nájmu nevyprace predmet nájmu a neodovzdá ho prenajímateľovi v stave dojednaného spôsobu užívania vo výške 100 % ročného nájomného.

3. Zmluvnú pokutu je nájomca povinný zaplatiť na účet prenajímateľa do 14 kalendárnych dní od prevzatia písomného oznámenia, v ktorom mu prenajímateľ oznámil, že došlo zo strany nájomcu k porušeniu zmluvnej povinnosti, pre ktorú bola dojednaná zmluvná pokuta.

4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je právo prenajímateľa na náhradu škody dotknuté. Nárok na zmluvnú pokutu odstúpením od nájomnej zmluvy nezaniká.

5. V prípade skončenia nájmu podľa článku VII. tejto zmluvy nájomca nemá nárok na vrátenie nespotrebovaného nájomného.

Článok IX.

Doručovanie písomností

1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou na adresu určenú podľa Článku I. tejto zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strany.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie písomností sa primerane použijú ustanovenia § 45 a nasl. Občiansky súdny poriadok.

Článok X.

Osobitné ustanovenia

1. Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi vstup na predmet nájmu za účelom kontroly plnenia podmienok tejto zmluvy, poskytnúť mu potrebné doklady a vysvetlenia.

2. Nájomca súhlasí s poskytnutím informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, ako aj so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

1. Nájomca nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.

2. Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zmluvnými stranami a účinnosť účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží prenajímateľ, jedno nájomca.

4. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné robiť výlučne formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami a schválenými obecným zastupiteľstvom obce.

5. Ostatné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospo-dárskeho podniku a lesného podniku a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.

6. Akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia), ktorý sa nepodarí vyriešiť dohodou zmluvných strán bude rozhodnutý všeobecným súdom so sídlom na území Slovenskej republiky.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, a že zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že ich zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a právny úkon bol urobený v predpísanej forme.

8. Táto zmluva bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva v Kuchyni, dňa 18.06.2014, číslo uznesenia 2/14.

V Kuchyni, dňa ........................

Prenajímateľ: Nájomca:

_______________________ ________________________

 

 

Posledná zmena na Streda, 02 Júl 2014 07:59
 

Oznamy rozhlasu

Oznam miestneho rozhlasu

 

Oznamy zo dňa 29.09.2015: 

  Vývoz plastových fliaš sa uskutoční vo štvrtok 1. októbra.

Postláčané flaše v zaviazaných vreciach je potrebné vyložiť pred dom.

  * Detská lekárka MUDr. Sláviková bude v piatok 02.10.2015 ordinovať len v ambulancii v Malackách.

  * Našiel sa mladý psík - Yorkshir, majiteľ si ho môže vyzdvihnúť u p. Lenky Petríkovej na čísle domu 644. 

  *  Centrum kultúry Lozorno pripravuje na termín od októbra KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV pre začiatočníkov.

  (Máte možnosť sa naučiť pekne tancovať alebo vylepšiť svoje tanečné schopnosti v takých tancoch ako sú: anglický valčík, viedenský valčík, foxtrot, tango, polka, čača, džajf, blues, salsa a iné.)

 Kurzom vás budú sprevádzať učitelia spoločenských tancov z tanečnej školy ASTRA.Stretávať sa budete raz do týždňa.

Prvá hodina je vo štvrtok 1. októbra 2015 o 18:30 h. v sále CK Lozorno.

Viac informácii nájdete na webovej stránke obce Lozorna.

 

 

Facebook

 

Nezabudnite !

Dnes je : Frederik(a)
Zajtra : Viktor

Reklama

 

 

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
bottom