logo

.
Utorok, 25 Február 2020    

Hlavné menu

Samospráva 2013≤

 

Info menu

Prihlásenie

Prihlásením získate: bezplatné zasielanie noviniek a vstup do obecného fóra.Počítadlo prístupov

TOPlist


OVS - podmienky obchodnej verejnej súťaže Vytlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 7
NajhoršíNajlepší 
Aktuality - OVS
Napísal Róbert Bujna   
Streda, 02 Júl 2014 07:51

Obec Kuchyňa, Kuchyňa 220, 900 52, IČO:00304875

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ a ods.9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce:

- nehnuteľná vec: poľnohospodárska pôda, nachádzajúca sa na území obce Kuchyňa, zapísané na LV č. 276, 445, 488, 619, 875, 2184 v kat. územia Kuchyňa o výmere 18,9823 ha

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

 

 

I.

Úvodné ustanovenie

 

Prenájom nehnuteľnosti sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, a uzneseniami Obecného zastupiteľstva obce Kuchyňa č. 3/13, zo dňa 25.09.2013 a č. 2/14 zo dňa 18.06.2014

II.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejších ponúk na prenájom nehnuteľnosti a uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce a to:

- Orná pôda pozemky par.č. 1066/2, 2279, 235/100, 235/200, 4087, 7531, 8833, 4102/102, 4102/202, 574/2, 557, 2015, 2440/100, 2440/200, 713/2 nachádzajúce sa na území obce Kuchyňa, zapísané na LV č. 276, 445, 488, 619, 875, 2184 kat. územia Kuchyňa spolu o výmere 71.492m2(podrobný rozpi pozemkov príloha č. 1),

- trvalé trávnaté porasty parc.č. 1066/1, 1775, 2274, 2336/101, 2337/1, 2647, 4086/1, 4086/2, 4091, 8832, 9247, 9314, 9416/1, 10866/1, 10971, 10341 nachádzajúce sa na území obce Kuchyňa, zapísané na LV č. 875, 2184 kat. územia Kuchyňa spolu o výmere 118.331m2(podrobný rozpis pozemkov príloha č. 1).

2. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa nehnuteľná vec ponúka na prenájom je cena 0,005 €/m2.

3. Obsah návrhu nájomnej zmluvy na prenájom predmetu verejnej obchodnej súťaže bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Kuchyňa č. 2/14, zo dňa 18.06.2014 a tvorí prílohu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže.

III.

Časový plán súťaže

1. Vyhlásenie súťaže: 23.06.2014.

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 30.07.2014, 14.00 hod.

3. Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční na rokovaní nasledujúceho obecného zastupiteľstva.

4. Oznámenie vybraného návrhu: do 10 dní od schválenia obecným zastupiteľstvom

5. Uzatvorenie nájomnej zmluvy do 20 dní od schválenia prenájmu nehnuteľnosti obecným zastupiteľstvom obce Kuchyňa

IV.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

 1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na úradnej tabuli obce Kuchyňa, na internetovej stránke obce Kuchyňa – www.obeckuchyna.sk a regionálnej tlači. Zverejnená bude najneskôr do 10 dní od dňa schválenia týchto podmienok obecným zastupiteľstvom obce Kuchyňa.
 1. Navrhovateľ musí mať vysporiadané všetky vzťahy s obcou Kuchyňa, nesmie byť evidovaný ako dlžník obce Kuchyňa a musí byť spôsobilý na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti v zmysle zákona.
 1. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené.
 1. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú v čl. VII. týchto podmienok verejnej obchodnej súťaže.
 1. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, t.j. do dňa 30.07.2014, do 14.00 hod.
 1. Vyhlasovateľ – obec Kuchyňa písomne oboznámi navrhovateľov s výsledkom.
 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola vyhlásená.

 1. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v podmienkach súťaže.
 1. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.
 1. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži zvíťazil.

V.

Podmienky prenájmu

 1. Vyhlasovateľ podmieňuje prenájom nehnuteľnosti jeho schválením obecným zastupiteľstvom obce.
 1. Pozemky sa dávajú do prenájmu len na poľnohospodárske účely.
 1. Cena za nájom bude uhradená najneskôr pri podpise zmluvy na tri roky vopred a za ďalšie roky vždy k výročiu podpisu zmluvy.
 1. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže budú nehnuteľnosti ponúknuté na prenájom záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.

VI.

Kritéria hodnotenia návrhov

 1. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je:

a) cena za prenájom nehnuteľnosti predložená navrhovateľom,

b) podnikateľský zámer využitia predmetu nájmu,

c) preukázanie schopnosti využívať predmet nájmu na poľnohospodárske účely.

 1. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude priradené poradie č.1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí poradie č. 2. Takto bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia.
 1. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli – umiestnili sa na druhom a ďalších miestach – obec oznámi, že ich návrhy sa odmietli.

VII.

Podanie ponuky/ návrhu

1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke na adresu vyhlasovateľa:

Obec Kuchyňa

Obecný úrad v Kuchyni

Kuchyňa 220

900 52 Kuchyňa

s viditeľným označením - textom :

„Obchodná verejná súťaž – prenájom - NEOTVÁRAŤ".

2. Poverený zamestnanec obce vyznačí na obálkePrijaté: poradie návrhu, dátum, čas a miesto prijatia návrhu spolu so svojím  podpisom“.

3. Povinné náležitosti návrhu na prenájom:

- presné označenie navrhovateľa

(Fyzická osoba uvedie: Meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, tel. č., fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba uvedie: Názov, sídlo, IČO, konajúcu osobu/ zástupcu, zápis v obchodnom registri, tel. č.)

- cenový návrh,

- podnikateľský zámer využitia predmetu nájmu

- preukázanie schopnosti využívať predmet nájmu na poľnohospodárske účely

- preukázanie spôsobilosti na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti v zmysle zákona.

- záväzok, že od vyhlasovateľa prenájme nehnuteľnosti, tak ako stoja a ležia za ním navrhnutú cenu, ktorú zaplatí najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy podľa podmienok nájomnej zmluvy

- súhlas s podmienkami súťaže a s návrhom znenia nájomnej zmluvy

- ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný /u právnickej osoby aj pečiatka a podpis konajúcej osoby/

- čestné prehlásenie, že nie je evidovaný ako dlžník Obce Kuchyňa.

4. V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčený.

V Kuchyni, dňa 18.06.2014.

 

Róbert Bujna starosta obce

 

 

Posledná zmena na Streda, 02 Júl 2014 08:00
 

Oznamy rozhlasu

Oznam miestneho rozhlasu

 

Oznamy zo dňa 29.09.2015: 

  Vývoz plastových fliaš sa uskutoční vo štvrtok 1. októbra.

Postláčané flaše v zaviazaných vreciach je potrebné vyložiť pred dom.

  * Detská lekárka MUDr. Sláviková bude v piatok 02.10.2015 ordinovať len v ambulancii v Malackách.

  * Našiel sa mladý psík - Yorkshir, majiteľ si ho môže vyzdvihnúť u p. Lenky Petríkovej na čísle domu 644. 

  *  Centrum kultúry Lozorno pripravuje na termín od októbra KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV pre začiatočníkov.

  (Máte možnosť sa naučiť pekne tancovať alebo vylepšiť svoje tanečné schopnosti v takých tancoch ako sú: anglický valčík, viedenský valčík, foxtrot, tango, polka, čača, džajf, blues, salsa a iné.)

 Kurzom vás budú sprevádzať učitelia spoločenských tancov z tanečnej školy ASTRA.Stretávať sa budete raz do týždňa.

Prvá hodina je vo štvrtok 1. októbra 2015 o 18:30 h. v sále CK Lozorno.

Viac informácii nájdete na webovej stránke obce Lozorna.

 

 

Facebook

 

Nezabudnite !

Dnes je : Frederik(a)
Zajtra : Viktor

Reklama

 

 

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
bottom