logo

.
Utorok, 25 Február 2020    

Hlavné menu

Samospráva 2013≤

 

Info menu

Prihlásenie

Prihlásením získate: bezplatné zasielanie noviniek a vstup do obecného fóra.Počítadlo prístupov

TOPlist


Obchodná verejná súťaž - oznámenie zámeru Vytlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
NajhoršíNajlepší 
Aktuality - OVS
Napísal Róbert Bujna   
Streda, 02 Júl 2014 07:49

Obec Kuchyňa, Kuchyňa 220, 900 52

_______________________________________________________________

O Z N Á M E N I E

Starosta obce Kuchyňa na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v nadväznosti na § 9a ods. 2 a nasl. zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Kuchyňa, č.3/13, zo dňa 26.09.2013 schvaľuje zámer prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve obce Kuchyňa, a to pozemkov podľa prílohy č.1, v katastrálnom území Kuchyňa, formou obchodnej verejnej súťaže a

týmto oznamuje, že

 

 

 

nehnuteľnosti orná pôda v celkovej výmere 71.492m2 a trvalý trávnatý porast v celkovej výmere 118.331m2, nachádzajúce sa v obci Kuchyňa, katastrálne územie Kuchyňa, zapísané na LV č.276, 445, 488, 619, 875, 2184, sa budú prenajímať formou obchodnej verejnej súťaže za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 0,005 EUR/m2

Podmienky súťaže:

  1. Súťaže sa môžu zúčastniť právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľ s predmetom podnikania na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti v zmysle zákona
  2. Predmetné pozemky sa podľa územného plánu obce Kuchyňa môžu použiť len na poľnohospodárske účely.
  3. Návrh do súťaže predkladá navrhovateľ v písomnej forme v zalepenej obálke, na ktorej je uvedené meno a adresa navrhovateľa, s označením „Obchodná verejná súťaž - prenájom - NEOTVÁRAŤ".
  4. Návrhy musia byť doručené na adresu vyhlasovateľa: Obec Kuchyňa, 900 52 Kuchyňa 220, najneskôr do 14.00 hod. dňa 30.07.2014
  5. Rozhodujúci je návrh s najvyšším nájomným. Výška nájmu nesmie byť nižšia ako 0,005€/m2 určená obecným zastupiteľstvom obce Kuchyňa.
  6. Úspech, resp. neúspech vo verejnej obchodnej súťaži oznámi vyhlasovateľ účastníkom

súťaže bez zbytočného odkladu po rozhodnutí obecného zastupiteľstva o najvhodnejšom návrhu.

  1. Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.
  2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť alebo Odmietnuť všetky predložené návrhy

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli obce Kuchyňa, na internetovej stránke obce Kuchyňa - www.obeckuchyna.sk

Okrem toho sú podmienky obchodnej verejnej súťaže k dispozícii na Obecnom úrade v Kuchyni a to počas stránkových hodín.

 

 

 


 

Posledná zmena na Streda, 02 Júl 2014 07:50
 

Oznamy rozhlasu

Oznam miestneho rozhlasu

 

Oznamy zo dňa 29.09.2015: 

  Vývoz plastových fliaš sa uskutoční vo štvrtok 1. októbra.

Postláčané flaše v zaviazaných vreciach je potrebné vyložiť pred dom.

  * Detská lekárka MUDr. Sláviková bude v piatok 02.10.2015 ordinovať len v ambulancii v Malackách.

  * Našiel sa mladý psík - Yorkshir, majiteľ si ho môže vyzdvihnúť u p. Lenky Petríkovej na čísle domu 644. 

  *  Centrum kultúry Lozorno pripravuje na termín od októbra KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV pre začiatočníkov.

  (Máte možnosť sa naučiť pekne tancovať alebo vylepšiť svoje tanečné schopnosti v takých tancoch ako sú: anglický valčík, viedenský valčík, foxtrot, tango, polka, čača, džajf, blues, salsa a iné.)

 Kurzom vás budú sprevádzať učitelia spoločenských tancov z tanečnej školy ASTRA.Stretávať sa budete raz do týždňa.

Prvá hodina je vo štvrtok 1. októbra 2015 o 18:30 h. v sále CK Lozorno.

Viac informácii nájdete na webovej stránke obce Lozorna.

 

 

Facebook

 

Nezabudnite !

Dnes je : Frederik(a)
Zajtra : Viktor

Reklama

 

 

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
bottom